Δίκτυο προώθησης της απασχόλησης στην «Αιτωλία»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΙΤΩΛΙΑ» ενημερώνει τις τοπικές επιχειρήσεις, ότι στο πλαίσιο της Πράξης «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία» κοινοποίησε στον ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Ναυπάκτου, τα ονόματα των ωφελουμένων που εξειδικεύτηκαν στους τομείς του Τουρισμού, της Μεταποίησης/Τυποποίησης, της Κοινωνικής Οικονομίας και της Διαδικτυακής Οικονομίας, ώστε να ενημερωθούν για τα άτομα που μπορούν να προσλάβουν εφόσον προβούν στην υπαγωγή τους σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, το οποίο επιχορηγεί για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης και μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες το μήνα:

  • με το ποσό των 18,00€ για ωφελούμενους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών
  • με το ποσό των 15€ για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών

Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του και για τέσσερις (4) μήνες και το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους.

Δικαιούχοι είναι:

  • Υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δεν έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα:

α) σε μείωση προσωπικού. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου

β) σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της, από πλήρη σε μερική απασχόληση ή σε εκ περιτροπής απασχόληση

  • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί στο πλαίσιο των δράσεων Τοπ.Σ.Α. ή ΤοπΕΚΟ και επιθυμούν να προσλάβουν μέλη τους ως εργαζόμενους

Οι ενδιαφερόμενοι, για την υπαγωγή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά (www.oaed.gr) και αποστέλλεται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2.