Παραμιλάει ο κόσμος – Ο νότιος βαλκανικός καπιταλισμός της αγοράς ενέργειας

Οι τελευταίοι λογαριασμοί της ΔΕΗ που ήρθαν σε αρκετούς συνδημότες μας, αλλά και κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αγρινίου «τίναξαν τις ασφάλειες της αντοχής» πολλών εξ αυτών στον «αέρα», με αποτέλεσμα η αγανάκτηση, σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις η οργή, να καταργεί κάθε περιθώριο ανοχής, αφού απ’ ότι φαίνεται οι «πρώτοι φορά αριστερά» ή δεν πληρώνουν ρεύμα ή ακόμα δεν έχουν καταλάβει πόσο έκθετοι είναι απέναντι στα λαϊκά νοικοκυριά που όλες αυτές οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας μας αντιμετωπίζουν ως κοινό κοινής αφελείας.

Γράφει ο Λευτέρης Τηλιγάδας

Αυτό συμβαίνει με τους λογαριασμούς, ανεξάρτητα από το εάν περιλαμβάνουν χαράτσι ή όχι είναι παραλογισμός, για να χρησιμοποιήσουμε την ηπιότερη έκφραση η οποία μας έρχεται στο μυαλό. Εκεί όμως που πραγματικά γίνεται της «λογικοκαταργήσεως», είναι με τον διαχωρισμό του τελικού οφειλομένου ποσού στις κατηγορίες «Χρέωση Προμήθειας Ρεύματος» και «Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις». Αυτό οδηγεί πολλούς καταναλωτές να αναρωτιόνται για το κατά πόσο μέσα σε αυτές εντάσσονται κρυφές αυξήσεις.

Δύο παραδείγματα

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση για παροχή ρεύματος σε δυάρι με έναν ένοικο μαζί με τις δόσεις του τέλος για τα ακίνητα , τις άλλες χρεώσεις και το κόστος κατανάλωσης, έχει διαμορφωθεί οφειλή ύψους 515 ευρώ, καθώς λόγω οικονομικής δυσκολίας καταβάλλεται κάθε φορά ένα μικρό μέρος του ποσού (40 – 50 ευρώ) , ίσα – ίσα δηλαδή για να μην διακοπεί η παροχή.
Σε αντίστοιχη περίπτωση νοικοκυριού, τεσσάρων ατόμων, η οφειλή φτάνει τα 1500 ευρώ, καθώς και σε αυτή την περίπτωση ακολουθείται η ίδια διαδικασία.

Χρέωση προμήθειας ρεύματος

Ας δούμε όμως τι είναι που πληρώνουμε σήμερα στη ΔΕΗ.
Στο πεδίο χρέωση προμήθειας ρεύματος γίνεται ο υπολογισμός του ρεύματος με βάση την ενέργεια που το κάθε νοικοκυριό έχει καταναλώσει και αφορά το κόστος και τις άλλες δαπάνες για την παραγωγή και την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες της. Με άλλα λόγια αφορούν το τιμολόγιο, την τιμή της κιλοβατώρας που χρεώνει η ΔΕΗ και το πάγιο.

«Ρυθμιζόμενες χρεώσεις»

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις απεικονίζονται ξεχωριστά διότι δεν αποτελούν επιλογή της ΔΕΗ ούτε σχετίζονται με την κατανάλωση ρεύματος αλλά καθορίζονται με διατάξεις νόμων και αποφάσεων της Πολιτείας και εισπράττονται από τη ΔΕΗ προκειμένου να αποδοθούν στο υπουργείο Οικονομικών, στους δήμους ή σε άλλους φορείς.
Οι ρυθμιζόμενες αυτές χρεώσεις είναι οι χρεώσεις για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τη χρήση του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και αφορούν τα κοινωνικά τιμολόγια και το ΕΤΜΕΑΡ («Πράσινο τέλος»).

«Λοιπές χρεώσεις»

Λοιπές χρεώσεις χαρακτηρίζονται οι πάσης φύσεως φόροι καθώς και μια σειρά ειδικών τελών το σύνολο των οποίων εισπράττει η ΔΕΗ για λογαριασμό τρίτων, όπως το υπουργείο οικονομικών, οι οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης και αυτοί είναι:
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης – ΕΦΚ (Ν. 3336/05): Το Κράτος με νομοθετική ρύθμιση επέβαλε σε όλους τους Καταναλωτές τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στους λογαριασμούς ρεύματος.
Η ΔΕΗ εισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τον αποδίδει στο Κράτος. Η επιβολή του (ΕΦΚ) ξεκίνησε από τις 2 Μαΐου του 2010 και τον χρεώνονται όλοι οι καταναλωτές. Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, υπολογίζεται επί της κατανάλωσης και υπόκειται σε ΦΠΑ.
Ειδικό Τέλος 5‰ – ΕΙΔ.ΤΕΛ 5‰ (Ν. 2093/92): Η ΔΕΗ υποχρεούται σύμφωνα με το Ν.2093/92 (άρθρο 9 παρ. 5, 6, 7) να συνεισπράτει με τους λογαριασμούς ρεύματος τη χρέωση για το Ειδικό Τέλος 5‰ και να την αποδίδει στο Κράτος.
Η εκτιμώμενη μέση επιβάρυνση λόγω ΕΙΔ.ΤΕΛ 5‰ είναι της τάξης των 0,5 ευρώ ανά 1.000 kWh. Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι η χρέωση για ΕΙΔ.ΤΕΛ 5‰ υπολογίζεται στους ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥΣ λογαριασμούς επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και δεν υπόκειται σε χρέωση ΦΠΑ.
Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ): Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το τέλος αυτό προορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Αποτελεί τη συνεισφορά όλων μας στη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων μέσω προώθησης των ΑΠΕ. Οι μοναδιαίες χρεώσεις για το ΕΤΜΕΑΡ βασίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων υπόκειται σε ΦΠΑ.
Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) – Δημοτικοί Φόροι (ΔΤ) – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ): Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη βάσει των Νόμων 25/75, 429/76, και 1080/80, να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος τα υπέρ τρίτων ποσά των Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου και βάσει του Ν.2130/93 το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και να διακόπτει την παροχή εάν αυτά δεν καταβάλλονται από τον πελάτη.
Η χρέωση των Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.) του Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) γίνεται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στο έγγραφο του αρμόδιου Δήμου, το οποίο προσκομίζεται από τον πελάτη κατά την αρχική ηλεκτροδότηση ή με μεταγενέστερο έγγραφο του αρμόδιου Δήμου προς το Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ).
Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Internet και Τηλεόραση – ΝΕΡΙΤ (Ν.4173/26.07.13): Με το Νόμο 4173/26.07.2013 συστάθηκε η Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Internet και Τηλεόραση (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.). Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 46/31.12.2013 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ/τ.Β/3371/31.12.2013) όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και η ΔΕΗ, είναι υποχρεωμένοι από την 01.01.2014, να εισπράττουν μέσω των λογαριασμών ρεύματος το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της εταιρίας ΝΕΡΙΤ ΑΕ.
Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους ανέρχεται στο ποσό των 3€ μηνιαίως (δηλαδή 36€ το χρόνο) ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται σε κάθε λογαριασμό των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρονική περίοδο στην οποία αυτός αναφέρεται.
Απαλλάσσονται από τα ποσά υπέρ ΝΕΡΙΤ: Οι μετρητές που αφορούν σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, το Ελληνικό Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι πάσης φύσεως Χριστιανικοί Ιεροί Ναοί, Ναοί και χώροι λατρείας και τα νεκροταφεία, οι παροχές που ηλεκτροδοτούν αρδευτικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες, οι λογαριασμοί ρεύματος των πελατών, που η αξία ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 10€ μηνιαίως. Με άλλα λόγια το τέλος υπέρ ΝΕΡΙΤ δε χρεώνεται στους λογαριασμούς ρεύματος όπου η κατανάλωση είναι πολύ μικρή ή μηδενική.
Όλα τα παραπάνω έχουν κάνει τους καταναλωτές αυτού του ιδιότυπου μονοπωλίου να παραμιλάνε. Κάνουμε λόγο για «ιδιότυπο μονοπώλιο», γιατί σε αυτή την περιοχή της βαλκανικής Ευρώπης που ζούμε έχουν βαλθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια να κατεργαστούν το «τομάρι» μας οι διάφοροι τεχνικοί της εξουσίας με τεχνικές και πρωτοτυπίες απαράμιλλες οι οποίες μας υποβάλουν στο μαρτύριο ενός ιδιότυπου και βασανιστικού νότιο βαλκανικού καπιταλισμού, όπου το «κεφάλι του νυμφίου, παίζεται σε επίπεδου κρεοπωλείου. Από την μια πληρώνουμε την «ελεύθερη» παραγωγή της «πράσινης ενέργειας» χωρίς όμως να την καταναλώνουμε ξεχωριστά, αφού «καθαρή» και «βρώμικη» ενέργεια φορτώνεται στο ίδιο σύστημα μεταφοράς για να μεταφερθεί στα σπίτια μας, ενώ από την άλλη η τιμή διαμορφώνεται μονοπωλιακά από το υπουργείο ενέργειας και την ΔΕΗ.
Πέρα όμως απ’ αυτό, το ελληνικό κράτος και με την λογική του εκβιασμού «ή πληρώνεις το σύνολο του λογαριασμού της ΔΕΗ ή σου κόβω το ρεύμα» έχει μετατρέψει τα ταμεία της ΔΕΗ σε υπηρεσίες μια ντουζίνας υπηρεσιών, οι οποίες εκβιαστικά κάθε δίμηνο και κάθε τετράμηνο μας αναγκάζουν φόρους και τέλη εκ των οποίων κάποια απ’ αυτά διπλοφορολογούνται (ΦΠΑ 23% πάνω σε φόρους και ειδικά τέλη).
Μέχρι τώρα όλα αυτά τα ξορκίζαμε φωνάζοντας «ούστ» στους Σαμαροβανιζέλους. Και να που ήρθε η στιγμή να τα φωνάξουμε και για τους Τσιπροκαμεναίους.