Ίδρυση Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς

Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών έγινε η αναγνώριση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς (Δ.Ο.ΕΠ.ΕΛ.) η οποία συστάθηκε στις 29/12/2014 και έλαβε αριθμό μητρώου 829/05.05.2015.

Βασικό λόγο για την ίδρυση της Δ.Ο.ΕΠ.ΕΛ. αποτέλεσε η ανάγκη για την δημιουργία ενός εξειδικευμένου φορέα για τις ελληνικές επιτραπέζιες ελιές που θα έχει την τεχνογνωσία και θα συσπειρώσει τους απασχολούμενους στο κλάδο των επιτραπέζιων ελιών (ομάδες παραγωγών και συνεταιριστικές οργανώσεις παραγωγών επιτραπέζιων ποικιλιών ελιάς, μεταποιητικές και τυποποιητικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις προώθησης και εμπορίας, κ.α.).

Ενός δυναμικού – εξαγωγικού κυρίως κλάδου με σημαντική θέση στις εξαγωγές της χώρας.

Βασικοί στόχοι της είναι:

– η εσωτερική επικοινωνία των φορέων του προϊόντος για τη χάραξη μιας ενιαίας στρατηγικής για τον κλάδο των επιτραπέζιων ελιών και την υποστήριξη της στους εθνικούς και διεθνείς φορείς για την σφαιρική ανάπτυξη του κλάδου και την προώθηση των προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς

– η εξυπηρέτηση και προστασία οικονομικών και λοιπών συμφερόντων τωναπασχολούμενων επαγγελματικά με την παραγωγή, τη μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία.

– η στήριξη ενεργειών για τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος, η διαχείριση των αγορών καθώς και η δημοσιοποίηση της σημασίας του κλάδου προκειμένου να καταλάβει τη θέση που του αρμόζει στο πλαίσιο της οικονομίας της χώρας.

Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν στις διεργασίες ίδρυσης της Δ.Ο.ΕΠ.ΕΛ. και τονίζουμε ότι, θα ληφθούν από κοινού όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες που έχουν στόχο στην προσέγγιση και αρμονική συνεργασία των εμπλεκόμενων με τον κλάδο φορέων με στόχο την εύρεση κοινής συνισταμένης για την προάσπιση των συμφερόντων των ελληνικών επιτραπέζιων ελιών.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015

Για την Δ.Ο.ΕΠ.ΕΛ.
Ο Πρόεδρος

Γιώργος Ντούτσιας
Τηλ.: 6944 645 013
ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ