45 προσλήψεις συμβασιούχων στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αγρινίου

45 προσλήψεις συμβασιούχων στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αγρινίου. Προσλήψεις για 356 συμβασιούχους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου θα πραγματοποιήσουν 17 δήμοι της χώρας

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν μετά τις εισηγητικές εκθέσεις των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με τις οποίες εισηγούνται θετικά για την ικανοποίηση των αιτημάτων ενω προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των φορέων η οποία θα αντιμετωπίζεται από την καταβολή αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ειδικότερα με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη εγκρίθηκε η σύναψη τριακοσίων πενήντα έξι (356) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, ή έως εννέα (9) μήνες (για απασχόληση σε αναγνωρισμένες σχολές) σε ΝΠΙΔ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

sta22

Νέο σύγχρονο σύστημα φωτεινών σηματοδοτών σε πόλεις της Δυτικής Ελλάδας