ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΘερμοΑναπληρωτής πρόεδρος Κοινότητας Θέρμου o Αλέξανδρος Σιαδήμας

Αναπληρωτής πρόεδρος Κοινότητας Θέρμου o Αλέξανδρος Σιαδήμας

Αναπληρωτής πρόεδρος Κοινότητας Θέρμου o Αλέξανδρος Σιαδήμας

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Θέρμου ορίζει ως αναπληρωτή πρόεδρο της Κοινότητας Θέρμου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, το μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας κ. Αλέξανδρο Σιαδήμα του Γεωργίου.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Θέρμου έχοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν.3463/2006 (Α’114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
2) τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3) Με τη θέση σε ισχύ του Ν.4555/2019 «Βελτίωση της οικονομικής και Αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»
4) Την με αριθμ. 88 και αριθμό Πρωτοκόλλου 59846/21-8-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Κοινοτήτων»
Αποφασίζει
1. Ορίζει ως Αναπληρωτή Πρόεδρο της Κοινότητας Θέρμου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, το μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας κ. Αλέξανδρο Σιαδήμα του Γεωργίου.
2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο Δημαρχείο Θέρμου, στην έδρα της Κοινότητας και στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Tα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων στο ΔΗΠΕΘΕ και τη ΔΕΥΑΑ

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr