Το 22,22% των επιχειρήσεων βρίσκεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο και πιθανότητα πτώχευσης!

Ο νομός Αιτωλοακαρνανίας είναι ένας από τους μεγαλύτερους νομούς της χώρας με πληθυσμό το 2014 209.335 κατοίκους. Το ΑΕΠ κατά κεφαλή είναι ίσο με το 69,71% της χώρας στη συνολική προστιθέμενη αξία αντιστοιχεί στο 1,3% της χώρας. Η ανεργία το 2012 ήταν 29,3% για να μειωθεί το 2014 και να φτάσει στο 23,1%.

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στα αποτελέσματα της ειδικής έρευνας που έγινε από την επιστημονική ομάδα της εταιρείας Financial Business Systems (FBS) σε ένα δείγμα 207 επιχειρήσεων του νομού. O χρονικός ορίζοντας της έρευνας αναφέρεται στην περίοδο 2010 – 2014. Με βάση το χρονικό ορίζοντα αυτό ενδιαφέρον παρουσιάζει να εξετάσουμε την πορεία και τις επιδόσεις των επιχειρήσεων του νομού.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Η μελέτη αφορά επιχειρήσεις του νομού νομική μορφή AE ή ΕΠΕ κυρίως Α.Ε. από όλους τους τομείς της οικονομίας και τον κλάδο των επιχειρήσεων. Από πλευράς μεγέθους περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις του νομού που είχαν κύκλο εργασιών κάτω από 10.000.000 ευρώ. Συνεπώς η έρευνα αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες κατά μέσο όρο έχουν κύκλο εργασιών 837.000 ευρώ. Ο χρονικός ορίζοντας της μελέτης αναφέρεται στην περίοδο 2013-14 τα στοιχεία των επιχειρήσεων για το 2015 θα είναι διαθέσιμα στα μέσα του 2016.

Untitled

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Προκειμένου να έχουμε μία πλήρη εικόνα για την πορεία και τις επιδόσεις των επιχειρήσεων του νομού προχωρήσαμε σε ενοποιημένο ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσεως 207 επιχειρήσεων.

Από τη χρηματοοικονομική ανάλυση των ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσης προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα:

 1. Οι πωλήσεις των επιχειρήσεων του νομού παρουσίασαν σημαντική μείωση στην εξεταζόμενη περίοδο που έφθασε στο 46,9%. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι ο δείκτης των πωλήσεων (2010=100) 2014 γίνεται 53,1
 2. Το μέσο μικτό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων διατηρήθηκε σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου (2010 2014) γεγονός που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις είχαν υπό έλεγχο τα στοιχεία του κόστους και την τιμολογιακή πολιτική.
 3. Για να διατηρηθούν επιχειρήσεις προχώρησαν σε σημαντική μείωση των εξόδων η οποία έφτασε στο 55,5%
 4. Τα κέρδη για τα έτη 2010 – 2012 ήταν αρνητικά (ζημιές). Αντίθετα το 2013 2014 προκειμένου να περιοριστούν η περαιτέρω τη διάβρωση της καθαρής θέσης μείωσαν τις αποσβέσεις στο 50%. Έτσι τα λογιστικά κέρδη έγιναν θετικά χωρίς αυτό να είναι αποτέλεσμα βελτίωση των μεγεθών.
 5. Αντίθετα με ότι συμβαίνει σήμερα στις επιχειρήσεις ο βαθμός εξάρτησης των επιχειρήσεων του νομού από ξένα κεφάλαια είναι χαμηλός, αφού ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης φθάνει 2014 στο 49,2%.
 6. Το ύψος του δείκτη δανειακής επιβαρύνσεις δημιουργεί τις προϋποθέσεις χαμηλού χρηματοοικονομικού κόστους. Έτσι οι τόκοι και τα συναφή έξοδα διαμορφώνονται ως ποσοστό στο 2,5-3%

Παρά την εικόνα που παρουσιάζουν «κατά μέσο όρο» οι επιχειρήσεις του νομού υπάρχουν επιχειρήσεις στο νομό που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης ύπαρξης. Τις επιχειρήσεις αυτές τις συναντάμε στους κλάδους αυτοκινήτων, επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων, παροχής υπηρεσιών, κατασκευών.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Όλα όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρεται στη συνολική εικόνα των επιχειρήσεων. Όταν όμως αξιολογήσουμε κάθε μία επιχείρηση ξεχωριστά τότε έχουμε μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για το επίπεδο βιωσιμότητας. Για το επίπεδο βιωσιμότητας των επιχειρήσεων λάβαμε υπόψη τις επιχειρήσεις εκείνες που δημοσίευσαν ισολογισμό της περιόδου 2010-201. Το επίπεδο βιωσιμότητας (κίνδυνος που διατρέχουν) οι επιχειρήσεις προσδιορίστηκε με τη στάθμιση των παρακάτω δεικτών:

 1. Αναλογία ιδίων κεφαλαίων
 2. Δυναμική δανειακή επιβάρυνση
 3. Καθαρό λειτουργικό περιθώριο κέρδους
 4. Ειδική ρευστότητα
 5. Χρόνος εξόφλησης κεφαλαίου
 6. Κάλυψη τόκων

Οι δείκτες αυτοί εφαρμόστηκαν σε όλες τις επιχειρήσεις του δείγματος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το επίπεδο βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του Νομού σε δεκάβαθμη κλίμακα (από 0-10). Από την ανάγνωση του πίνακα προκύπτουν οι παρακάτω αξιολογικές παρατηρήσεις

 1. Το 45,83% των επιχειρήσεων βρίσκεται στην κατηγορία του υψηλού κινδύνου
 2. Από αυτές το 22,22% βρίσκεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο και πιθανότητα πτώχευσης
 3. Ένα ποσοστό 36,1% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται μέσου κινδύνου με ιδιαίτερα σημεία προσοχής
 4. Επιχειρήσεις με πολύ καλές επιδόσεις μέσα στη διάρκεια της κρίσης ανέρχονται σε ποσοστό 18,07%
 5. Χαρακτηριστικό των προβλημάτων των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν μεγάλο κίνδυνο είναι η αδυναμία εξυπηρέτησης του τραπεζικού δανεισμού
 6. Τέλος το ποσοστό των επιχειρήσεων στις οποίες απαιτούνται παρεμβάσεις από την ένταξή της στη διαδικασία εξυγίανσης μέχρι μιας μορφής χρηματοδοτικής και λειτουργικής αναδιοργάνωσης ανέρχεται στο 61,8%

Το βιογραφικό

του ΔΗΜΗΤΡIOY Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΗ

Διδάκτορα του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ειδικού Επιστήμονα σε θέματα

Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων

 Σπούδασε Οικονομικά και Νομικά στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Αναγορεύτηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το βαθμό ‘’Άριστα’’ ύστερα από υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Δίδαξε για σειρά ετών στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, με την ιδιότητα του ειδικού επιστήμονα σε θέματα χρηματοοικονομικής και τραπεζικής Διοίκησης. Για 10 χρόνια ήταν καθηγητής στο Μεταπτυχιακό τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΕΔΕ – Μακεδονίας και επιστημονικός υπεύθυνος του μεταπτυχιακού τμήματος, με ταυτόχρονη διδασκαλία της χρηματοοικονομικής Διοίκησης και των σχέσεων Τράπεζας και επιχείρησης.

Πραγματοποίησε σειρά σεμιναρίων σε στελέχη επιχειρήσεων και ειδικά σεμινάρια σε τραπεζικούς υπαλλήλους, υπεύθυνους χρηματοδοτήσεων.   Συμμετείχε σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και σε διεθνή, με εισηγήσεις στον τομέα της Οικονομικής των Επιχειρήσεων και στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης. Επιστημονικές εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε ξένα και ελληνικά περιοδικά.

Διετέλεσε ανώτατο διοικητικό στέλεχος (Διευθυντής) τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα, είναι Γενικός Διευθυντής της εταιρίας F.B.S (Financial Business Systems)-Δρ. ΔΗΜ.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ η οποία παρέχει χρηματοοικονομική υποστήριξη σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρία FBS και ο Δρ. Δημ. Καμπούρης διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα βιωσιμότητας και εξυγίανσης των επιχειρήσεων (λειτουργική και χρηματοδοτική αναδιοργάνωση).

aa logo apokl