2.185.030,72 € ανείσπρακτες οφειλές (θετική ζημία) στον Δήμο Ξηρομέρου.

Στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ξηρομέρου για το οικονομικό έτος 2016, στον κωδικό εσόδων Κ.Α. 32 «Εισπρακτέα Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη» (ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ), είναι εγγεγραμμένα εισπρακτέα υπόλοιπα διαφόρων εσόδων ύψους 2.185.030,72 €. Δηλαδή το παραπάνω ποσό έχει βεβαιωθεί και δεν έχει εισπραχθεί και μπει στα ταμεία του Δήμου Ξηρομέρου.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχε γίνει στις 18.1.2014, ο πρώην δημοτικός σύμβουλος κ. Σπύρος Λύτρας αναφερόμενος σε αυτά τα χρέη, είχε πει ότι εκ του νόμου είναι επισφαλής η είσπραξη τους, αφού είναι τα περισσότερα πέραν της πενταετίας.
Είχε δε προτείνει να μπει σε ψηφοφορία στο Δ.Σ. και να καλέσει ο Δήμος την τριμελή ελεγκτική επιτροπή της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας, που προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), να ελέγξει πως δημιουργήθηκε αυτή η θετική ζημία στο Δήμο, γιατί δεν έχουν εισπραχθεί τα οφειλόμενα και να καταλογίσει ευθύνες σε πρώην αιρετούς ή και υπαλλήλους αν υπάρχουν.
Αν ο Δήμος δεν το κάνει αυτό είχε πει, παρανομεί, και η επόμενη δημοτική αρχή μπορεί να ζητήσει ευθύνες από την νυν δημοτική αρχή. Τόνισε ότι αν είχε γίνει από την αρχή αυτό που σαφώς προβλέπει ο νόμος και δεν μπλεκόμασταν με ΣΔΟΕ, Εισαγγελείς, ΕΔΕ, ενώ υπάρχει σαφής διαδικασία εκ του νόμου προβλεπόμενη, θα είχαμε λύσει τώρα και το θέμα του ελλείμματος των τελών της Αλυζίας που τόσο θόρυβο έχει προκαλέσει.
Εμείς ψάξαμε λίγο, ρωτήσαμε και σας παρουσιάζουμε τι προβλέπει η σχετική νομοθεσία για τον έλεγχο είσπραξης των εσόδων.
Άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης). Έλεγχος Είσπραξης Εσόδων.
1. Ο αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών Επίτροπος, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους μπορεί να παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων και να ασκεί τον έλεγχο για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.
2. Σε περίπτωση που διαπιστώσει αδράνεια είσπραξής τους από τα αρμόδια όργανα διοίκησης ή τις οικονομικές υπηρεσίες καλεί τούτους, με έγγραφό του που κοινοποιείται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στον Ελεγκτή Νομιμότητας, να ενεργήσουν μέσα σε τασσόμενη εύλογη προθεσμία για την είσπραξη τούτων.
3. Εάν η αδράνεια συνεχίζεται, οφειλόμενη σε δόλο ή βαριά αμέλεια των διοικούντων τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα ή των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών αυτών παραπέμπει α) τα μεν αιρετά υπαίτια πρόσωπα με αιτιολογημένη εισήγησή του στην Επιτροπή του άρθρου 141 του ν. 3463/2006 για προσωπικό καταλογισμό τούτων με το ποσό της θετικής ζημίας που προξένησαν και β) τους υπαλλήλους των ανωτέρω προσώπων που προκάλεσαν ζημία στην περιουσία του στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό τούτων.
Άρθρο 141 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). Αστική ευθύνη.
1. Οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, τα μέλη της δημαρχιακής επιτροπής, οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και οι σύμβουλοι δημοτικού διαμερίσματος, οι τοπικοί σύμβουλοι και οι πάρεδροι οφείλουν να αποζημιώσουν το Δήμο ή την Κοινότητα για κάθε θετική ζημία, που προξένησαν εις βάρος της περιουσίας τους από δόλο ή βαριά αμέλεια. Οι ανωτέρω δεν υπέχουν ευθύνη αποζημίωσης έναντι τρίτων.
2. Η ζημία καταλογίζεται στα πρόσωπα αυτά με αιτιολογημένη πράξη τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής, που συγκροτείται στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας του νομού ή της νομαρχίας ή τον αναπληρωτή του που ορίζει ο ίδιος.
β) Τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή όπου δεν υπηρετεί Επίτροπος, από έναν ανώτερο υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
γ) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού αναπληρούμενο σε περίπτωση κωλύματος από τον Αντιπρόεδρο αυτής. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του κλάδου ΠΕ διοικητικού της Περιφέρειας που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Η επιτροπή εξετάζει τις υποθέσεις ύστερα από αίτηση του Δήμου ή της Κοινότητας ή με εντολή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε δημότη, και αποφασίζει, αφού κάνει έρευνα και καλέσει τα πρόσωπα που θεωρούνται υπεύθυνα για την πρόκληση της ζημίας, να δώσουν εξηγήσεις, μέσα σε εύλογο διάστημα.
Κατά των πράξεων της επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή στο τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο Δήμος ή η Κοινότητα. Κατά των αποφάσεων του δικαστηρίου επιτρέπεται να ασκηθεί έφεση στο διοικητικό εφετείο. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξεως της επιτροπής.
mytikaspress.gr