«Κοινωνία Μπροστά»: Επιχορήγηση 593.868,75 ευρώ στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας

«Με το ποσό των 593.868,75 ευρώ επιχορηγείται ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου μας για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους (σχετ. απόφαση Υφυπ. ΥΠΕΣΔΑ 32445/25-10-2016, ΑΔΑ: ΩΘΓΤ465ΦΘΕ-ΚΛΘ). Με την εν λόγω επιχορήγηση ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ στο ακέραιο η συμβατική υποχρέωση του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα, που τελικά ξεπέρασε τα 3,5 εκατ. ευρώ για την εξόφληση των πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους, πράγμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα αφ’ ενός για την οικονομική εξυγίανση του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και αφ’ ετέρου για την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Καιρός λοιπόν για νοικοκύρεμα και δουλειά προς όφελος κυρίως της κοινωνίας και των δημοτών μας.»