Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚH ENOTHTA AXAΪΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. Δ. Β. Μ. ΠΕ

ΑΧΑΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμ. 28/2015 Απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής

Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος περί έγκρισης και αποδοχής υλοποίησης του

Ευρωπαϊκού Έργου «IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In

grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents – Καινοτόμο

εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και την

αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και των περιστατικών βίας» από το Περιφερειακό

Κ.Ε.Κ. ΔΒΜ Π.Ε. Αχαΐας, καθώς και αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών για την υλοποίηση του

ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου.

  1. Tο υπ’ αριθμ. EACEA/A6/LDF/tm(2014)/5-12-2014 έγγραφο του Εκτελεστικού Οργανισμού

Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Τομέας

Νεολαίας και Αθλητισμού) έγκρισης της πρότασης του Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε Αχαΐας για

την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο “IRIS-Innovative learning Resources to foster equal

participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents-

Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και

την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και των περιστατικών βίας” και κωδικό αριθμό

557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP.

  1. Την υπ’ αρ. 2014-3140/011-001 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του επικεφαλής εταίρου

(Περιφερειακό Κ.Ε.Κ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Αχαΐας-Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας) του έργου «“IRISInnovative

learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with

discrimination, racism and violence incidents» και του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης,

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

στα πλαίσια του Έργου IRIS-Innovative learning Resources to foster equal

participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence

incidents, με κωδικό 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP »

Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Τομέας Νεολαίας και

Αθλητισμού).

  1. Το τεχνικό δελτίο, την κατανομή του προϋπολογισμού του έργου IRIS και το χρονοδιάγραμμα

υλοποίησής του όπως ισχύουν σήμερα.

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08-08-2016 ) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε Αχαΐας, στα πλαίσια υλοποίησης, ως επικεφαλής εταίρος του έργου

“IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with

discrimination, racism and violence incidents- Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της

ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και

των περιστατικών βίας” με κωδικό αριθμό 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP,

πρόκειται να αναθέσει με συμβάσεις ανάθεσης έργου σε 4 Διαδικτυακές ενημερωτικές ιστοσελίδες 4

δημοσιεύσεις άρθρων (τα οποία θα παρέχονται από το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Αχαϊας)

Κριτήριο ανάθεσης η οικονομικότερη προσφορά.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ IRIS

Το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε Αχαΐας, συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος στη διεπιστημονική

σύμπραξη του έργου IRIS Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots

Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents– Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για

την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων,

του ρατσισμού και των περιστατικών βίας, το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού

Προγράμματος ERASMUS+/ Συμπράξεις Συνεργασίας στον τομέα του Αθλητισμού και

χρηματοδοτείται 80% με κοινοτική συνδρομή και 20% ιδία συμμετοχή.

Το έργο IRIS αποσκοπεί να αναδείξει τα οφέλη του συλλογικού παιχνιδιού, δίνοντας σε όλα τα παιδιά και

τους νέους ίσες ευκαιρίες, να τονίσει τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του αθλητισμού και να συνεισφέρει

στη δημιουργία ενός ασφαλούς & χαρούμενου περιβάλλοντος για τα παιδιά μέσω εκσυγχρονισμού της

εκπαιδευτικής μεθοδολογίας.

Έχει στόχο να δημιουργήσει καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και να στηρίξει την πρόληψη

φαινομένων ρατσισμού, διακρίσεων και βίας στον αθλητισμό και δη στον αθλητισμό βάσης για αυτό

απευθύνεται πρωτίστως σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής/προπονητές ’28και τους μαθητές τους) και ευρύτερα

σε διευθύνσεις εκπαίδευσης, τοπικές/περιφερειακές αρχές, αθλητικά σωματεία και οργανώσεις νέων.

Συγκεκριμένα επιθυμεί να εκπαιδεύσει καθηγητές, προπονητές και άλλους τελικούς χρήστες στον έγκαιρο

εντοπισμό προβλημάτων διακρίσεων, ρατσισμού και βίας, να τους προσεγγίσει με νέες διαδραστικές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

στα πλαίσια του Έργου IRIS-Innovative learning Resources to foster equal

participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence

incidents, με κωδικό 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP »

διδακτικές μεθοδολογίες (μαθησιακούς πόρους και εργαλεία) που θα αυξήσουν τις ικανότητές τους για

πρόληψη και χειρισμό του φαινομένου, να τους παρέχει εργαλεία που θα ενσωματώσουν στις

καθημερινές αθλητικές δραστηριότητες και τέλος να ευαισθητοποιήσει τους παράγοντες χάραξης

πολιτικής για την ενσωμάτωση καλών πρακτικών σε θεματικά σχετιζόμενες εθνικές, περιφερειακές ή

τοπικές πρωτοβουλίες.

Οι δημοσιεύσεις θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από την υπογραφή των συμβάσεων έως τις

30 Νοεμβρίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, οικονομική προσφορά καθώς και σύντομη

περιγραφή των ενδιαφερόντων της ιστοσελίδας τους.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών και των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Κτίριο του:

Περιφερειακού Κ.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. Π.Ε. Αχαΐας, Αυτoκράτορος Θεοδοσίου 2-10, 26333 Πάτρα,

Τηλ: 2610 330273-330252

έως την 03/10/2016 και Ώρα: 12.00 π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Πληροφορίες για την πρόσκληση θα παρέχονται από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. Περιφερειακής

Ενότητας Αχαΐας στη Πάτρα (Μπουχάγιερ Βικεντία, τηλ. 2610- 330.252, Δέσποινα Καρασούλου, τηλ.

2613 613 163) κάθε εργάσιμη ημέρα από 8.30 π.μ. – 14.30 μ.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: Τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας

πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο του ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Αχαΐας.

O

Νόμιμος Εκπρόσωπος του

Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ Π.Ε Αχαϊας

Γρηγόρης Αλεξόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας