Αιτωλοακαρνανία: Πρόστιμα σε επιχειρήσεις συνολικού ύψους 1500 ευρώ

(σύμφωνα με το άρθρο 24  παρ. 2 του Ν. 4177/8-8-2013 – ΦΕΚ 173/Β «Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»).

Η Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, επεβλήθη πρόστιμο Πεντακοσίων ευρώ «500 ευρώ» σε ιδιοκτήτη επιχείρησης παραγωγής – πώλησης πάγου επειδή:

Σε αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από Ελεγκτές του Τμήματος Εμπορίου Αγρινίου διαπιστώθηκε πως μετέφερε τριακόσιες (300) σακούλες παγάκια με ελλιπείς ενδείξεις επί των συσκευασιών από όσα προβλέπει ο Κώδικας τροφίμων και ποτών.

Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 3 Ν. 4177/2013, του άρθρου 10 παρ.3  της Α2-718/31/7/2014 ΔΙΕΠΠΥ, για την οποία  προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου με βάση το άρθρο 10 παρ.5β της ΥΑ /Α2-718 /31/7/2014 ύψους πεντακοσίων (500)ΕΥΡΩ.

 

Επίσης, σε επιχείρηση του στον Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας

 

1 Επιβάλλεται, σε αρτοποιείο πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000,00 €).

2. Το παραπάνω επιβαλλόμενο πρόστιμο σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 3982/11, αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και κατατίθεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την κοινοποίηση της παρούσας ή την κοινοποίηση της απόρριψης τυχούσης προσφυγής όπως αναφέρεται στην παρ. 4, από τον ιδιοκτήτη.

Ο ιδιοκτήτης /φορέας μετά την καταβολή του προστίμου, καλείται να  προσκομίσει στην  Υπηρεσία μας το πρωτότυπο του παραστατικού εξόφλησης αυτού, προκειμένου να γίνει η οριστική απαλλαγή του από την οφειλή. Σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε στη βεβαίωση του παραπάνω ποσού  στη αρμόδια Δ.Ο.Υ.

  1. Ορίζεται προθεσμία δύο μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας, εντός της οποίας υποχρεούται ο ιδιοκτήτης της δραστηριότητας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να καταθέσει όλα τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία δικαιολογητικά  για να καταστεί αυτή συμβατή με τις κείμενες διατάξεις.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της χορηγηθείσας προθεσμίας, θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις της παρ 1. του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011, όπως προβλέπεται στην παρ.3 του ιδίου άρθρου.

  1. Κατά της απόφασης αυτής , οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), τα άρθρα 227 παρ. 1α & 3 και 238 παρ. 1&4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), καθώς και τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητική Διαδικασίας.

 

 

 

Ε.Π.

H ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΡΑΚΑ