Μέχρι και ο Μάκος απόρησε (ΦΩΤΟ)

Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται…

ΜΑΚΟΣ