Πρόστιμο ύψους 21.000 ευρώ σε επιχείρηση του Αγρινίου

(σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/8-8-2013 – ΦΕΚ 173/Β «Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»).

Με την υπ’ αριθμόν ΔΑΝ. 240671/4171/20/9/2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, επεβλήθη πρόστιμο είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ «21.000 ευρώ» επειδή:
Σε αγορανομικούς έλεγχους που πραγματοποιήθηκαν από ελεγκτές του Τμήματος Εμπορίου Αγρινίου σε διάφορα καταστήματα του Ν.Αιτ/νίας βρέθηκαν φιάλες υγραερίου, νόμιμα αγορασμένες, στις οποίες είχαν τοποθετηθεί συρρικνωτικά που ουδέποτε είχαν χρησιμοποιηθεί στα εμφιαλωτήρια της κατασκευάστριας εταιρείας. Συρρικνωτικά με παράνομη χρήση του λογότυπου και του σήματος της εταιρείας
Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 129 παρ.1Γ της Α2/718/2014 για την οποία προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου με βάση το άρθρο 129 παρ. 4, είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ (21.000)ΕΥΡΩ.