Δήμος Αγρινίου: Προκηρύχθηκαν 45 θέσεις εργασίας

H Kοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αγρινίου  αποφάσισε την κάλυψη 45 θέσεων, καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου οκτάµηνης διάρκειας.

 • 16 ∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΧΟΡΟΥ ΠΕ/ΤΕ/∆Ε ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΩΝ
 • 4 ∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕ/ΤΕ/∆Ε ΤΜΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
 • 1 ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ/∆Ε
 • 2 ∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΠΕ/ΤΕ/∆Ε
 • 1 ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ/∆Ε
 • 2 ∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΕ/ΤΕ/∆Ε
 • 3 ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΕ/ΤΕ/∆Ε ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
 • 3 ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΜ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
 • 9 ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΕ/ΤΕ/∆Ε ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
 • 2 ∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕ/ΤΕ/∆Ε
 • 1 ∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΣΚΑΚΙΟΥ ΠΕ/ΤΕ/∆Ε
 • 1 ∆ΑΣΚΑΛΟΣ «ΚΟΜΙΚ» ΠΕ/ΤΕ/∆Ε

ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στο Νοµικό Πρόσωπο µα την επωνυµία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα Γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Αγρινίου» στην οδό ∆αγκλή 27 στο Αγρίνιο, (τηλέφωνο 26410 55655 – 26410 55700), µαζί µε τα αντίγραφα όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν συνυποβληθούν οι υποψήφιοι τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτησή τους απορρίπτεται.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (ηµερολογιακές) και ξεκίνησε από σήμερα.