Σημαντική Ενίσχυση των Προβλέψεων μέσω Χρήσης Κεφαλαιακού Αποθέματος

Άνοδος Δείκτη Κάλυψης NPE στο 52% και NPL στο 82%

Πρώτη Εφαρμογή ΔΠΧΠ 9 και Έξοδο Προβλέψεων 2017

  • Ο συνδυασμός αυξημένων προβλέψεων το 2017 και της πρώτης εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 9 ενισχύει σημαντικά τους δείκτες κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs), ενώ παράλληλα διευκολύνει τη μείωση των κινδύνων του ισολογισμού και την αποκλιμάκωση του εξόδου προβλέψεων στο μέλλον
  • Προκαταρκτική εκτίμηση επίπτωσης της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 στα €1,6δισ.
  • Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 του Ομίλου διαμορφώνεται περίπου στο 15,5% στις 31.12.2017 pro-forma για τις αποεπενδύσεις που είναι σε εξέλιξη
  • O Όμιλος Πειραιώς θα εφαρμόσει τις μεταβατικές ρυθμίσεις για σκοπούς εποπτικών κεφαλαίων, οι οποίες καταλήγουν σε επίπτωση 5% της εκτιμώμενης πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 για το 2018, αντιστοιχώντας σε επίπτωση περίπου 25 μονάδων βάσης στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1
  • Οι προβλέψεις για δάνεια το έτος 2017 εκτιμώνται σε €2,0δισ. (€1,2δισ. το 4ο 3μ.17) έναντι €1,0 δισ. το έτος 2016
  • Στις 31.12.17 ο δείκτης κάλυψης από προβλέψεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) ανέρχεται σε 47% και ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs) σε 75%. Pro-forma για την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, οι δείκτες ανέρχονται στο 52% και 82% αντιστοίχως
  • Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες τα αναλογούντα στους μετόχους εκτιμώνται σε breakeven επίπεδο το 2017, με το αυξημένο έξοδο από προβλέψεις κατά το 4o 3μ.17 να αντισταθμίζεται από την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. Σε επίπεδο μητρικής τα καθαρά αποτελέσματα του 2017 αναμένεται να είναι οριακά θετικά
Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου
  • Το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) της Τράπεζας μειώθηκε στα €31,3δισ. στα τέλη Δεκ.2017 έναντι στόχου €31,5δισ., €2,5δισ. χαμηλότερα σε ετήσια βάση
  • Το υπόλοιπο των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs) της Τράπεζας μειώθηκε στα €19,8δισ. αντιστοίχως, έναντι στόχου €20,1δισ., €3,4δισ. χαμηλότερα σε ετήσια βάση
  • Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά με σειρά δράσεων στην υλοποίηση των επιχειρησιακών της στόχων για τα NPE μέσω αναδιαρθρώσεων, εισπράξεων, ρευστοποιήσεων και πωλήσεων. Ειδικά για τις τελευταίες, η Τράπεζα έχει 2 projects σε εξέλιξη: (α) €1,6δισ. επιχειρηματικών δανείων με εξασφαλίσεις (€2,0δισ. συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων εκτός ισολογισμού) και (β) €0,4δισ. μη εξασφαλισμένων καταναλωτικών πιστώσεων (€2,3δισ. συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων εκτός ισολογισμού). Oι δύο συναλλαγές αναμένεται να έχουν θετική επίπτωση στο δείκτη CET-1 κατά περίπου 20 μονάδες βάσης.

Η εκτιμώμενη επίπτωση του ΔΠΧΠ9 που περιέχεται σε αυτή την ανακοίνωση βασίζεται στις πολιτικές λογιστικής και τις παραδοχές που εφαρμόζει μέχρι σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς και πρόκειται να οριστικοποιηθεί με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης για το έτος 2018. Συνεπώς, η οριστικοποίηση της επίπτωσης λόγω μετάβασης στο ΔΠΧΠ9 αναμένεται να συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2018.Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς σκοπεύει να ανακοινώσει τα ελεγμένα αποτελέσματα έτους 2017 στις 28 Μαρτίου 2018. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς για το έτος 2017 προγραμματίζεται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.piraeusbankgroup.com την ίδια ημέρα.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση προέρχονται από τις ατομικές και ενοποιημένες προκαταρκτικές μη-ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») για το 2017, καθώς και από άλλα οικονομικά στοιχεία που έχουν παραχθεί εσωτερικά σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Περαιτέρω, τα οικονομικά και λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση βασίζονται σε προκαταρκτικά στοιχεία και εκτιμήσεις της Διοίκησης της Τράπεζας, βάσει σειράς υποθέσεων, οι οποίες υπόκεινται σε εγγενείς αβεβαιότητες και με δεδομένο ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι ελεγμένα, ενδέχεται να μεταβληθούν. Τα εν λόγω οικονομικά και λοιπά στοιχεία δεν αποτελούν την ολοκληρωμένη κατάσταση των οικονομικών και επιχειρησιακών αποτελεσμάτων της Τράπεζας Πειραιώς για το οικονομικό έτος 2017. Τα εν λόγω οικονομικά και λοιπά στοιχεία έχουν συνταχθεί από την ανώτερη διοίκηση της Τράπεζας και δεν έχουν ελεγχθεί ή επαληθευθεί από τους ανεξάρτητους ελεγκτές της Τράπεζας. Επομένως, δε θα πρέπει να αποδίδεται βαρύτητα υπέρ του δέοντος στα εν λόγω στοιχεία. Κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων η Τράπεζα Πειραιώς θα προβεί στην ολοκλήρωση της σύνταξης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεών της για το έτος 2017.

Η παραπάνω ανακοίνωση δε συνιστά προσφορά προς πώληση ή υποκίνηση προσφοράς προς αγορά ή σύσταση αγοράς ή επένδυσης σε οποιασδήποτε μορφής κινητές αξίες έκδοσης της Τράπεζας Πειραιώς ή των θυγατρικών ή των συνδεδεμένων εταιρειών της, και η Τράπεζα Πειραιώς, οι θυγατρικές και οι συνδεδεμένες εταιρείες της, καθώς και οποιοσδήποτε από τα αντίστοιχα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη, υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή συμβούλους, αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, από οποιαδήποτε χρήση των ανωτέρω πληροφοριών ή σε σχέση με αυτές. Καμία δήλωση, εγγύηση ή δέσμευση δεν παρέχεται και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω ανακοίνωση δε θα πρέπει να αποτελούν τη βάση για οποιονδήποτε σκοπό σε σχέση με τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης σχετικά με οποιασδήποτε μορφής κινητή αξία έκδοσης της Τράπεζας Πειραιώς ή των θυγατρικών ή των συνδεδεμένων εταιρειών της, και θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στους δικούς του συμβούλους ως προς τις νομικές, φορολογικές, επιχειρηματικές, οικονομικές και άλλες συναφείς εκφάνσεις ή/και επιπτώσεις οποιασδήποτε τέτοιας επενδυτικής απόφασης.