Ο ΔΕΔΔΗΕ απαντά στον Δήμαρχο Μεσολογγίου για τις πλημμύρες

Περίληψη : Βλάβες λόγω κακοκαιρίας.
Σχετικά :
Κύριε Δήμαρχε,
Όπως γνωρίζετε, πρόσφατα και συγκεκριμένα τις πρωινές ώρες της 22/10/16, ολόκληρη η
Αιτωλοακαρνανία επλήγη από σφοδρή κακοκαιρία, με πρωτοφανούς εντάσεως κα,ρ,κά
φαινόμενα, κυρίως ισχυρή βροχόπτωση συνοδευόμενη από ατμοσφαιρικές ηλεκτρικές
εκκενώσεις. Αποτέλεσμα της υπόψη έκτακτης κατάστασης ήταν σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα
να αναγγελθεί σωρεία • βλαβών δ.κτύων διανομής ηλεκτρΐκής ενέργε>ας στα βλαβοληπτικά
κέντρα της Περιοχής μας, που έπρεπε να αποκατασταθούν από τα συνεργεία μας, αλλά και να
σημειωθούν πλημμύρες σε διάφορες περιοχές μεταξύ των οποίων και στη πόλη του
Μεσολογγίου, οι οποίες δυσχέραιναν έτι περαιτέρω τις προσπάθειες μας για αποκατάσταση
βλαβών.
Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα και συνεντεύξεις, με τα οποία εμμέσως γίνεται προσπάθεια
να συνδεθεί η πλημμύρα του Μεσολογγίου με τον ΔΕΔΔΗΕ, θα θέλαμε να σας
γνωστοποιήσουμε τα εξής:
1. Γο πρωί της 22/10/2016 κϋι ώρα 07:50, αναγγέλθηκε στην υπηρεσία μας βλάβη στην
ηλεκτροδότηση του Αντλιοστασίου της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου

2. Άμεσα συνεργείο μας
μετέβη επιτόπου και διαπίοτωοε διακοπή στο υπόψη δίκτυο λόγω της λειτουργίας μιας
ασφάλειας Μέσης Τάσης που ηλεκτροδοτεί την παροχή του Αντλιοστασίου. Λόγω της
σφοδρής καταιγίδας δεν επιτρέπονταν γιο λόγους ασφαλείας, να αναρριχηθεί τεχνίτης μας
στον στύλο και να αποκαταστήσει την ασφάλεια. Τούτο κατέστη δυνατόν περί ώρα 10:03,
οπότε και αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση.
2. Παρόλα αυτά το Αντλιοστάσιο δεν λειτούργησε, λόγω βλαβών στην εσωτερική ηλεκτρική
του εγκατάσταση, οι οποίες και πιθανότατα προκάλεσαν το παραπάνω πρόβλημα της
πυφάλειας του δικτύου μας, και για τον λόγο αυτό αργότερα μας ζητήσατε να διακόψουμε
πλήρως την παροχή, ώστε να αποκατασταθούν οι βλάβες αυτές από τεχν.κυύς της ΔΕΥΑΜ,
A I A X t l P I i T H Z ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α Ε

 

όπως και έγινε. Με νέα αίτησή σας μετά την αποκατάσταση των βλαβών σάς
επανηλεκτροδοτήθηκε η παροχή περί ώραν 11:40 και το Αντλιοστάσιο λειτούργησε.
Προφανώς, όπως προαναφέρθηκε, η αρχική λειτουργία της ασφάλειας του δικτύου μας
οφείλονταν στις βλάβες της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης και στο γενικό μέσο
προστασίας της εσωτερικής σας εγκατάστασης, δεδομένου ότι δεν υπήρξε καμία βλάβη στις
εγκαταστάσεις μας και δεν απαιτήθηκε καμία επισκευή τους.
3. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι δυνατόν vg εγγυάται το αδιάλειπτο της ηλεκτροδότησης των
καταναλωτών, ειδικότερα σε περίπτωση βλάβης, όπως εξάλλου προβλέπεται και στο
Συμβόλαιο Παροχής Ρεύματος που έχετε υπογράψει με τη ΔΕΗ Α6. Για τα θέματα ποιότητας
της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, τηρείται από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο ΕΝ 50160/November 1999: «Voltage characteristics of Electricity supplied by
public distribution system», σε συμφωνία με το οποίο εκδόθηκε και τηρείται το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 50160/25-05-2000.
Σε αυτό καθορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της τάσης τροφοδότησης στους ακροδέκτες
παροχής των πελατών Χαμηλής και Μέσης Τάσης (το Αντλιοστάσιο 2ΑΟ είναι πελάτης
Μέσης Τάσης), που τροφοδοτούνται από δημόσια συστήματα διανομής, υπό κανονικές
συνθήκες λειτουργίας. Το πρότυπο προβλέπει εξαιρέσεις, οι οποίες κυρίως αφορούν σε
έκτακτες καταστάσεις και σε παρεμβάσεις καταναλωτών κσι τρίτων.

Αποδέχεται μεταβολές
(διαταραχές) των χαρακτηριστικών της τάσης τροφοδότησης, όπως π.χ. περιστασιακές
βυθίσεις, διακυμάνσεις και διακοπές της τόσης, καθώς και μεταβατικές ή περιστασιακές
υπερτάσεις ως προς τη γη, που μπορούν να προκαλούνται από χειρισμούς ή βλάβες στις
εγκυιυυτάσεις των καταναλωτών ή του δικτύου διανομής, από κεραυνούς, παρεμβάοεις
τρίτων ή άλλα εξωτερικά αίτια, από την λειτουργία συσκευών καταναλωτών κλπ.
4. Ο ΛΠΛΔΗΕ δεν επεμβαίνει στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των πελατών. Τα
θέματα που αφορούν στην λειτουργία των εγκαταστάσείον ύυτών υπό μη κανονικές
συνθήκες λειτουργίας και τις διατάξεις προστασίας περιέχονταν παλαιότερα οτους
Κανονισμούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ), που αντικαταστάθηκαν από
το πρότυπο ΕΛϋί HD 384/12-07-700? «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις», το
οποίο επικυρώθηκε με την Υπουργική Απόφαση Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ.470 Β’/05-03-2ΰΰ4).
5. Ενώ όμως ο ΔΕΔΔΗΕ δεν εγγυάται το αδιάλειπτο της ηλεκτροδότησης των καταναλωτών
όπως προαναφέραμε, οι ίδιοι, κρίνοντας την κρισιμότητα της λκιτοΐφγίπς των
εγκαταστάσεων που ηλεκτροόοιούνιπι από ίο δίκτυο διανομής, έχουν την δυνατότητα να
εγκαταστήσουν εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή (π.χ. ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη), για
εξασφάλιση της λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής λόγω βλάβης στο δίκτυα,
ακολουθώντας φυσικά τα προβλεπόμενα στην σχετική νομοθεσία. Αυτή η δυνατότητα
υπάρχει και για το Αντλιοστάσιο 2ΑΟ.
Α Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ϊ Ϊ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α,Ε.

Ύστερα από τα παραπάνω είναι προφανές, και θα συμφωνήσετε πιστεύουμε μαζί μας, ότι για
την πρόσφατη πλημμύρα στο Μεσολόγγι δεν στοιχειοθετείται καμία ολιγωρία αποκατάστασης
των βλαβών από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ.