Αγρίνιο: Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για το Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας

Την Δευτέρα  5 Δεκεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί η 14η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου στις 19.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Αναστασιάδη 1,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιαςδιάταξης:

 1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης ή μη της συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου και επέκταση της χωρικής αρμοδιότητάς της στα όρια του νέου Καλλικρατικού Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Δήμαρχοςκ. Παπαναστασίου).

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

(Εισηγητής: Δήμαρχοςκ. Παπαναστασίου).

 

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο: «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιοχής 2ης ΔΕ Νομού Αιτ/νιας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 14.6ι.26-27.1  του  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

(Εισηγητής: Δήμαρχοςκ. Παπαναστασίου).

 

 1. Καθορισμός τελών ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων (πλην Δ.Ε. Αγρινίου) του Δήμου Αγρινίου έτους 2017. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 318/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπήςκ. Γκούντας).

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την αγορά ακινήτου για ΣΜΑ, ΣΜΑΥ και Πράσινο Σημείο. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 327/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπήςκ. Γκούντας).

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).

 

 1. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).

 

 1. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).

 

 1. Αποδοχή ή μη Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).

 

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγρινίου» και Κωδ. ΟΠΣ 5001499 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

 

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην υλοποίηση Επιστημονικής Εκδήλωσης με θέμα: «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Ενημέρωση Πληθυσμού, Πτώσεις στην Τρίτη Ηλικία».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

 

 1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου:«Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Παραβόλας (επέκταση)».

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλοςκ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Γνωμοδότηση επί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017 – 2018.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Μελιάδης).

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ